NJOFTIME PUNE

Specialisti i Teknologjisë

Tipi i punes: Full-Time

Aplikimet skadojne me: 05-11-2021

Infosoft Group shpk, kërkon të punësojë:

 


Specialisti i Teknologjisë

                                                                                                                                       

 

Specialisti i teknologjisë është përgjegjës për instalimin, konfigurimin, mirëmbajtjen dhe ruajtjen e performancës së aplikacioneve standarde të Microsoft Dynamics Navision si dhe integrimin e platformave të ndryshme me njëra-tjetrën. Jep zgjidhje të përshtatshme teknologjike dhe përcakton kërkesat hardware/software për projektet.

 

Kërkesa për kandidatët:

 

 • Diplomë universitare në degën informatikë, teknologji informacioni, shkenca kompjuterike ose degë të ngjashme.
 • Të paktën 1 vit eksperiencë pune si specialist IT, me njohuri në sistemet operative, sistemet softuerike dhe programim.
 • Njohuri të mira në Microsoft Active Directory, Microsoft Windows Server OS, Internet dhe Web Technologies, VPN, IIS, Microsoft SQL Server, SSRS, SSAS, Microsoft Office, etj.
 • Eksperiencë dhe njohuri mbi network.
 • Njohuri me arkitekturën dhe sistemin Dynamics Navision ose sisteme të tjera ERP të ngjashme (e preferueshme)
 • Njohuri mbi mesataren të Microsoft SQL Server, që nga instalimi e deri tek mirëmbajtja dhe ruajtja e performancës.
 • Aftësi në troubleshooting user problems.
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze.
 • Aftësi shumë të mira në komunikim (verbale dhe në të shkruar).

 

 

Detyra dhe Përgjegjësi:

 • Heton dhe zgjidh çështjet teknike në Microsoft Dynamics Navision dhe në sistemet e tjera të lidhura me të.
 • Është përgjegjës në dhënien e zgjidhjeve të përshtatshme teknologjike dhe përcakton kërkesat hardware ose software për projektet.
 • Është përgjegjës për Instalimin, Konfigurimin, Mirëmbajtjen dhe Ruajtjen e performancës të Microsoft Dynamics Navision (të gjithë versionet), .NET, SQL Server Reporting Services, Business Intelligence, Internet dhe Web Technologies.
 • Është përgjegjës për integrimin e platformave të ndryshme me njëra-tjetrën si dhe mirëmban/administron sistemet IT si Active Directory, IIS, VPN, OS, etj.
 • Është përgjegjës për administrimin e ambjenteve test të kompanisë, duke siguruar gjithmonë resource-t e nevojshme dhe ekzekutimin e procedurave të backup-it.
 • Suporton stafin dhe klientët për çdo problem teknik (troubleshooting).
 • Është përgjegjës për upgrade të Navision në versionet e reja. Implementon add-ons të palëve të treta.
 • Mirëmban dhe organizon resource hardware/software internal në funksion të projekteve/kompanisë.
 • Është përgjegjës në dhënien e suportit, kryerjen e instalimeve, kryerjen e update-ve të sistemeve si dhe punë të ngjashme të këtij lloji.
 • Shkruan dhe mirëmban dokumentacionin teknik të nevojshëm të programeve në lidhje me zhvillimet, përmirësimet, modifikimet, rutinat për të korrigjuar ndërprerje në program, etj.
 • Është përgjegjës për trajnimin e përdoruesve IT.
 • Instalon dhe konfiguron teknologji të reja në funksion të kompanisë.
 • Është përgjegjës të përgatitet dhe të marrë certifikimet që kompania i ngarkon.


Për të aplikuar, ju lutem dërgoni CV-të dhe dokumente të tjera që vërtetojnë kualifikimet tuaja në adresën e-mail: [email protected]

Të dhënat që do të paraqitni nëpërmjet aplikimit tuaj do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi, në mbështetje të legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale. Më konkretisht, sipas përcaktimeve të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Ligjit në fuqi (Nr. 9887 datë 10.03.2008) "Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale" dhe akteve nënligjore për zbatim.

Shko te lista